Algemene voorwaarden Proresell

1 Geldigheid.
1.1 Deze algemene voorwaarden (AV) zijn naast het privacy-beleid voor de aankoop van gebruikte elektronica van toepassing. Alle diensten zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Andere regelingen treden alleen in werking met de uitdrukkelijke instemming met het management.
1.2 Proresell raadt de verkoper aan de algemene voorwaarden te printen en te lezen. Omdat de voorwaarden in de loop van de tijd kunnen worden aangepast, raden wij u aan voor elke verkoop, via de website, de op dat moment van toepassing zijnde algemene voorwaarden te lezen en te accepteren.

2 Over Proresell
Naam ondernemer: Proresell
Vestigingsadres:
Weerdestein 97
1083 GG
Amsterdam

E-mailadres: info@proresell.nl
KvK-nummer:67564119

3 Over verkoper
Verkoper garandeert dat hij/zij:
3.1 de rechtmatige eigenaar van het apparaat is, of toestemming heeft van de eigenaar om het apparaat te verkopen aan Proresell. Proresell is niet voornemens een standaard verificatie van het eigendomsrecht te bewerkstelligen, maar heeft het recht om van verkoper te vragen documenten te overhandigen, die het eigendom van het apparaat aantonen;
3.2 een inwoner van Nederland is;
3.3 minstens 18 jaar oud is.
3.4 Transacties via de website mogen alleen worden gedaan door verkopers uit Nederland.

4 Contract
4.1 Verkoper maakt een overeenkomst met Proresell voor de verkoop van het apparaat door het invullen van het online formulier op de Proresell website en deze op te sturen. De verkoop op afstand Regulations Act en de 14-dagen herroepingrecht voor de consument zijn hierdoor niet van toepassing.
4.2 Door het selecteren van een toestel op de website, het invullen van de respectievelijke staat en het indienen, komt het contract tot stand. De wederzijdse overeenkomst volgt uit een schriftelijke bevestiging. Deze wordt via de email verzonden (bevestiging van ontvangst).
4.3 Verkoper kan de Overeenkomst niet zonder schriftelijke toestemming van Proresell aan een derde overdragen, af wijzen of anderszins van de hand doen.

5 Verkoop, verzending en betaling
5.1 Op de website heeft verkoper de mogelijkheid om het toestel volgens de beschreven methode te identificeren en in te voeren. Dit maakt een eenvoudige identificatie van het type toestel mogelijk. Hierdoor verminderen invoerfouten en het is – afgezien van de toestand van het toestel – ook hulpzaan voor het bepalen van de prijs.
5.2 De aangeboden prijs voor het toestel komt als onderdeel van het online proces tot stand. Door het indienen van het online formulier, doet verkoper een aanbod aan Proresell om het toestel te kopen voor de online weergegeven prijs. Alle prijzen op de website zijn inclusief margefactuur. De berekende prijs is geldig gedurende dertig (30) kalenderdagen na voltooiing van de online verkoop.
5.3 Na het invoeren van uw gegevens op de website en het versturen van het online formulier, krijgt u, bij acceptatie van het aanbod, door Proresell een bevestigings e-mail toegestuurd (meestal binnen 24 uur). Hierin wordt u tevens een referentienummer toegewezen.
Verzending van de apparaten
5.4 Nadat u het toestel online ingevoerd heeft en de verkoop heeft afgesloten wordt een adreslabel per email toegezonden. Verkoper zorgt voor een geschikt en stabiel pakket.
5.5 Zorg ervoor dat het apparaat wordt verzonden binnen zes (5) werkdagen na ontvangst van de bevestigingsmail, de transactie van het desbetreffende apparaat zal zonder verzending worden geannuleerd bij Proresell.
5.6 Het eigendom van het apparaat gaat over op Proresell op het moment van de overhandiging door de vervoerder bij Proresell. Proresell is niet verantwoordelijk voor apparaten die verloren gaan tijdens het vervoer naar Proresell . Het risico van verlies of andere schade tijdens het transport wordt door de verkoper gedragen tot de levering door de vervoerder bij Proresell.
5.7 Zodra de zending arriveert bij proresell en de overeenstemming met de online gegevens en de actuele status van het toestel is geverifieerd, ontvangt verkoper een e-mail van proresell met de ontvangstbevestiging.
5.8 De betaling vindt binnen 7 (zeven) werkdagen plaats gerekend vanaf de verzending van de ontvangstbevestiging van het toestel. De betaling zal via een overschrijving naar het bij de verkoop aangegeven rekeningnummer plaatsvinden. Verantwoording voor vertragingen als gevolg van onjuiste informatie zal niet door ProResell worden gedragen.

6 Het toestel
Voor de bepaling van de prijs zijn toestellen in 4 categorieën ingedeeld. Te weten:
1- alles werkend , geen gebruikerssporen
2- alles werkend, gebruikerssporen: lichte krassen / deuken op de behuizing
3- alles werkend, gebruikerssporen: lichte krassen / deuken op de behuizing, kras op het glas
4- alles werkend, gebruikerssporen: gebarsten glas, zware deuken, opstaand glas

Elke Apple iphone die verkocht wordt, moet overeenkomen met het merk en model die aangemeld werd tijdens de verkoop en moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
Het moet volledig zijn met simkaart houder en alle knoppen/toetsen.
Alle knoppen/toetsen moeten correct functioneren.
Het mag geen vloeistofschade hebben.
Het touchscreen moet volledig functioneel zijn.
Alle standaard functionaliteit en software moet in goede staat zijn.
Het mag geen nep of niet-originele onderdelen hebben.
iPhone met gepersonaliseerde gravures zullen worden onderworpen aan een prijsverlaging dan de oorspronkelijke aangeboden prijs.
Deuken, chips of overmatige slijtage kan leiden tot een vermindering van de oorspronkelijke aangeboden prijs.
iPhone moet Icloud vrij zijn anders vindt er geen uitbetaling plaats en wordt het toestel verworpen

Verworpen toestellen zullen bewaard worden voor een periode van 28 dagen . De rekeninghouder of verkoper van het toestel is verantwoordelijk voor het aanvraag tot retour van het toestel. Mocht er geen retouraanvraag worden gemaakt gedurende de periode van 28 dagen, zal het toestel vernietigd worden. Eventuele kosten die betrekking hebben tot het terugzenden van het toestel, zullen worden betaald door de rekeninghouder/ verkoper.
Proresell biedt aan deze toestellen kosteloos te recycleren.
6.1 De prijzen zoals vermeld op de website Proresell zijn alleen van toepassing op 100% werkende toestellen.
6.2 Voor de beëindiging van contracten met derden, in het bijzonder contracten met mobiele telefoon operators, die samenhangen met het toestel dat aan is Proresell verzonden, is uitsluitend de verkoper verantwoordelijk. Noch voor, noch na, het versturen van het toestel, is Proresell verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten, op welke rechtsgrond dan ook. Verkoper stelt Proresell voor enige schade, claims of kosten te wijten aan een gebrek aan het beëindiging van overeenkomsten met een derde, volledig vrij.
6.3 Verkoper zorgt ervoor dat de eventuele SIM-kaart en geheugenkaart, die u wilt behouden, worden verwijderd voordat u het apparaat naar Proresell verstuurd. U bent zelf verantwoordelijk voor de veiligheid of het gebruik van dergelijke kaarten. SIM- en geheugenkaarten die samen met het toestel aan Proresell worden verzonden worden na ontvangst professioneel vernietigd. Dit maakt het terugsturen van dergelijke kaarten onmogelijk.
6.4 Verkoper zorgt ervoor dat alle persoonlijke gegevens (zoals SMS, persoonlijke informatie, wachtwoorden, foto’s, games, etc.) vóór de verzending van het apparaten zijn verwijderd. Met betrekking tot vertrouwelijkheid de veiligheid of het gebruik van dergelijke gegevens is de verkoper verantwoordelijk. Verkoper stel proresell volledig vrij van enig verlies, schade of vorderingen die voortvloeien uit het bezit of gebruik van dergelijke gegevens.
6.5 Na ontvangst van het toestel wordt het IMEI-nummer/identificatienummer in een database opgenomen. Proresell kan deze met identificatienummers vergelijken die als gestolen zijn geregisteerd. Verkoper geeft bij verkoop toestemming voor de openbaarmaking van persoongegevens in geval overeenstemming wordt gevonden met het identificatienummer van het verzonden toestel met een toestel die als gestolen is geregisteerd.

7 Inzameling, verwerking en het gebruik van uw persoonlijke gegevens
7.1 Proresell verzamelt persoonlijke gegevens (zoals voornaam, achternaam, adres, woonplaats, bankgegevens, telefoonnummer en e-mail adres) uitsluitend voor de uitvoering van de trade-ins en alleen om de daarvoor vereiste context en schaal. De gegevens zullen worden behandeld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van de Federal Data Protection Act, de wet op telediensten, de Telecommunicatiewet en andere wettelijke vereisten voor de documentatie van de zakelijke transacties en overeenkomsten van verkoop.
7.2 Onder de Federal Privacy Act heeft de verkoper het recht op gratis informatie over de opgeslagen gegevens, evenals het recht om te corrigeren, te blokkeren of wissen van gegevens. Om gebruik te maken van deze rechten, met name het verkrijgen van informatie, kan de verkoper zich schriftelijke richten aan info@proresell.nl
7.3 Proresell zal geen informatie delen met derden, en zal de gegevens ook niet voor andere doeleinden dan voor de verkoop van het toestel gebruiken.
7.4 Informatie, die Proresell van verkoper opslaat, wordt voornamelijk voor de afwikkeling van de koopcontracten (oa. communicatie, levering en betaling) gebruikt en opgeslagen. Ten derde, wordt de verzonden informatie zonder toestemming voor de uitvoering van technische, logistieke of andere functies gebruikt die het Proresell vergemakkelijken de contractuele verplichtingen na te komen.
7.5 Voor meer informatie over de aard, omvang, locatie en het doel van het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens die vereist zijn voor bij de registratie bij Proresell, verwijzen wij u naar de Privacy Policy.

8 Slotbepalingen
8.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De VN-inkoop wet is uitgesloten en het Weens Koopverdrag (CISG).
8.2 Alle geschillen, met uitsluiting van die geschillen die tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden uitlsuitend beslecht door de rechtbank te Amsterdam.

9
Op alle smartphones en Laptops / MacBooks die Proresell aanbiedt zit een minimale garantie van 12 maanden en op de batterij / accu 3 maanden. Op alle laptops die worden aangeboden zit minimaal 12 maanden garantie en op de batterij 3 maanden. Dit betekent dat een toestel in goede staat zal verkeren en bij normaal gebruik naar behoren dient te functioneren. Wanneer u een toestel ontvangt waarbij dit niet het geval is, voorzien wij u zo snel mogelijlk van een passende oplossing. U kunt het toestel dan naar ons retourneren, zodat wij deze kunnen repareren of vervangen.

Ontvangt u het toestel niet binnen 5 werkdagen meld dit dat zodat wij een onderzoek kunnen starten.

Bij gebruikersschade (anders dan gebruikerssporen) in de vorm van val-, druk-, stoot- en/of vochtschade komt de garantie te vervallen aangezien dan niet meer kan worden achterhaald of het desbetreffende defect een fabricagefout betreft of veroorzaakt is door de schade. Indien er gebruikersschade wordt vastgesteld ontvangt u een prijsopgave met betrekking tot eventuele reparatiekosten. U kunt er vervolgens voor kiezen het toestel te laten repareren of het toestel ongerepareerd retour te ontvangen.

Bij reparatie van een derde partij vervalt altijd het recht op garantie.

Indien een toestel wordt voorzien van niet originele software komt de garantie te vervallen. De reden hiervoor is dat dan niet meer kan worden achterhaald of een defect is veroorzaakt door een fabricagefout of door (corrupte) niet originele software.

Op alle producten is de wettelijke garantie van toepassing. Hierbij mag je ervan uitgaan dat het product dat je koopt in alle redelijkheid moet doen wat je ervan mag verwachten. Mocht dit niet het geval zijn, neem dan direct contact met ons op.

U heeft 14 dagen bedenktijd bij uw aankoop.
Wel dient het toestel in originele staat / verpakking te zijn als tijdens aanschaf.

Wanneer u een product retour stuurt moet deze terug naar fabrieksinstellingen waarbij uw  persoonlijke gegevens gewist zijn. Wanneer dit niet is gebeurd bedragen de kosten €69 die in mindering op uw retour worden gebracht.  Indien de iCloud niet verwijderd is wordt de iphone of MacBook niet retour genomen.

Bij een Nieuw product vervalt het recht op retouren wanneer het product in gebruik wordt genomen / geactiveerd wordt.

Alle producten die wij aanbieden zijn op basis van Margefactuur. Voor zakelijke klanten is 0% btw aftrek mogelijk.